Adatvédelmi tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat

A Fundamenta–Lakáskassza Zrt. – továbbiakban Adatkezelő vagy Fundamenta – (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21., levélcím: H-1922 Budapest, cégjegyzékszám: 01-10-043304, telefonszám: 06 1 411 8181, e-mail cím: info@fundamenta.hu, honlap: www.fundamenta.hu) nyílt innovációs versenyt (továbbiakban: Verseny) hirdet.

A Versenyben való részvételhez a pályázónak többek között személyes adatokat is szükséges megadnia. A Versenyszabályzatban kért adatok megadása önkéntes, az adatkezelés a Pályázó hozzájárulásán alapul, ugyanakkor feltétele a Versenyben való részvételnek.

A jelentkezés és a Verseny folyamán megadott adatokat Fundamenta a hatályos jogszabályok betartásával és vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatója szerint kezeli.

Az adatkezelés célhoz kötötten történik. Az adatokat az Adatkezelő kizárólag a Versenyen való részvétel, annak előkészítése, lebonyolítása és az eredmények elemzése céljából használja fel.

Fundamenta az átadott információkat a Verseny előkészítésében, lebonyolításában résztvevő szerződéses üzleti partnereivel és munkatársaival kizárólag a szükséges mértékben és célból osztja meg.

A pályázó a jelentkezéssel egyidejűleg elfogadja, hogy a Fundamenta Innovációs Verseny előkészítő workshopjain, programjain fénykép,- és videófelvételek készülnek. A felvételeket Fundamenta a Verseny szervezése és hirdetése céljából felhasználhatja, valamint mindennemű területi és időbeli korlátozás nélkül nyilvánosságra hozhatja, valamint a pályázó nevét és a pályázóról készített fénykép- és videófelvételeket a Verseny hivatalos weboldalán (https://digiverzum.fundamenta.hu) és/vagy a rendezvényt leíró vagy hirdető anyagokban, kiadványokban, magazinokban és egyéb internetes felületeken (pl.: Facebook, YouTube, Linkedin, Instagram, Twitter és egyéb social csatornákon) megjelentetheti.

A Versenyre történő jelentkezéssel egyidejűleg a pályázó elfogadja a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban és Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatban, valamint a Versenyszabályzatban foglaltakat.

 

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 

A pályázó kijelenti, hogy a Versenyszabályzatban kért adatok megadása és kezelése önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés megkezdése előtt egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott személyes adatai kezeléséről. A tájékoztatást teljes mértékben megértette, és egyértelmű és kifejezett  hozzájárulását adja ahhoz, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.; cg.:01-10-43304; NAIH-126311/2017, telefonszám: 06 1 411 8181; e-mail cím: adatkezeles@fundamenta.hu, honlap: www.fundamenta.hu) a megadott adatait kezelje. 

A pályázó hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy személyes adatait a Verseny szervezése során, csak és kizárólag, mint adatfeldolgozó a FinTech Group Kft. (cg.: 13-09-171368, NAIH-126302/2017) megismerhesse.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. szerint az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, telefonos elérhetőség.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásának hiányában 12 hónap.

Az adatkezelés helye: a Fundamenta mint adatkezelő székhelye és szerverei.

Az adatok felhasználása:  elektronikus úton és papír alapon történik, az Adatkezelő szerverein, illetve székhelyén.

Az adatok megőrzésének helye az Adatkezelő székhelye: Fundamenta Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci u. 19-21.

 

Pályázó tudomásul veszi, hogy bármikor jogosult az adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatai kezelése ellen, jogában áll adatai helyesbítését, kezelésének megszüntetését, törlését, zárolását kérni írásban, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., 1922 Budapest címre címzett, vagy az adatkezeles@fundamenta.hu elektronikus címre küldött ilyen tartalmú levéllel. Adatai kezeléséről, az adatfeldolgozó személyéről további információkat a www.digiverzum.fundamenta.hu oldalon, az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashat és írásbeli választ is kérhet. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: http://naih.hu) lehet élni, vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.